Monday, 24/01/2022 - 00:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục Năm học 2017 – 2018

Thực hiện công văn số: 1562/SGD&ĐT- KTKĐCLGD ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018; Thực hiện công văn số 873/KH- PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 như sau

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
Số: / KH- THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điềm Thụy, ngàytháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục

Năm học 2017 – 2018
Thực hiện công văn số: 1562/SGD&ĐT- KTKĐCLGD ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018;

Thực hiện công văn số 873/KH- PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Bình về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

    1. Thuận lợi:

          - Nhà trường luôn được ngành giáo dục, cấp uỷ chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          - Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết nhất trí cao, công đoàn liên tục đạt danh hiệu CĐ vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

          - Đội ngũ GV đạt chuẩn và trên chuẩn, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, năng động trong công việc được giao.

          -Thư viện có đầy đủ SGK, SGV, STK cho giáo viên phục vụ  cho việc giảng dạy.

          - TBTN tương đối đầy đủ ở các bộ môn.

          - Hai tổ chuyên môn liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

          - Đa số HS ngoan, ý thức đạo đức tốt.

          - Hội cha mẹ học sinh rất quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường hoàn thành nhiệm vụ.

          - Các thành tích đã đạt được trong năm học 2016 - 2017.

          Tập thể :

          * Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến

          *Tổ KH TN đạt danh hiệu : Tập thể lao động tiên tiến .

          * Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh.

          * Liên đội đạt danh hiệu : LĐ mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

    2. Khó khăn:

          Bên cạnh những thuận lợi trường còn gặp một số khó khăn sau :

          - Số máy chiếu của trường còn ít nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế.

          - Đời sống kinh tế của một số hộ gia đình ở địa phương còn nghèo, có nhiều em thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo nên sự quan tâm của gia đình tới việc học tập của các em rất hạn chế.

          - Trường chưa có đủ các phòng học chức năng, cảnh quan môi trường chưa đẹp.

  3. Cán bộ đội ngũ:

Tổng số CB, GV, CNV toàn trường 31          Nữ : 27

Trong đó: CBQL : 2  nữ : 1 ;  GV 24  nữ : 22 ; TPT: 1    nữ 1 ; NV : 4;  nữ ; 3

Trình độ chuyên môn: Đại học: 24; Cao đẳng: 4; Trung cấp : 01

Theo biên chế thiếu  : 0

Số CB-GV-NV hợp đồng:  04

- Trường tự hợp đồng : 0

      4. Biên chế lớp, học sinh:

Khối

TS lớp

TS Học sinh

Nữ

Dân Tộc

Con TB

BB

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

6

3

135

55

4

0

12

7

7

3

123

58

2

1

13

5

8

3

101

44

0

0

8

7

9

3

120

62

1

0

15

6

Cộng

12

480

219

7

1

48

25

5. Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất: 15 860 m2 đã có giấy chứng nhận quyến sử dùng đất.

- Số lớp học: 12 (trong đó kiên cố : 6       Tạm : 6 ).

- Phòng học bộ môn : 02 (gồm các phòng Vật Lí và phòng Sinh Hóa).

- Phòng tin học : 01

- Văn phòng : 01                   Phòng tổ chuyên môn:  0        Thư viện : 1

- Nhà vệ sinh:

      + Nhà VS của học sinh : 2;  Khép kín : 01 ; Ngoài trời : 0

      + Nhà VS của học giáo viên : 1;  Khép kín : 0 ; Ngoài trời : 1

- Phòng YTHĐ : 1

- Phòng Đoàn – Đội: 1

- 01 giếng khoan.

- Diện tích sân chơi : 1000 m2 sân bê tông.

- Các phòng và CSVC khác:

      + Nhà xe của GV : 01    + Nhà xe của HS : 01     + Phòng bảo vệ: 01

  II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1.Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc việc KT-KĐCLGD để nâng cao chất lượng mũi nhọn và xác định xem thực chất CLGD của trường đang ở mức độ nào.

        - Tổ chức tốt các kì thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế và phản ảnh đúng chất lượng thực chất nhà trường.

        - Thúc đẩy việc đổi mới công tác KT – ĐG học sinh, đặc biệt hướng tới đánh giá năng lực, phẩm chất người học.

        - Nâng cao năng lực quản lý cho CB-GV-NV đối với công tác KT-KĐCLGD

  2. Yêu cầu

Yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, giáo viên, nhân viên, tham gia các hoạt động KT-KĐCLGD nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân khi được phân công nhiệm vụ. Tích cực tham gia với tinh thần cao nhất trong các cuộc thi đối với giáo viên. Tích cực đổi mới phương thức KT-ĐG học sinh theo hướng kiểm tra đánh giá NL-PC. Quan tâm dạy cách học và cách tự kiểm tra đánh giá bản thân cho học sinh.

Đối với học sinh tích cực học tập, tham gia có trách nhiệm và thực hiện đúng quy chế trong các kì thi.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng giáo dục

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT. Chỉ đạo và tổ chức tốt các kỳ thi, kiểm tra trong năm học 2017 – 2018 và xét tốt nghiệp THCS 2018 đảm bảo đánh giá trung thực, khách quan chất lượng giáo dục.

3. Đẩy mạnh công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục tháng 12/2018.

4. Tham gia chương trình đánh giá (nếu có).

5. Chú trọng công tác quản lý quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp THCS.

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

- Công tác khảo thí

+ Tổ chức thi học sinh giỏi các cấp, kiểm tra học kỳ

Tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa lớp 9; Thi giải toán bằng máy tính cầm tay cấp huyện, cấp tỉnh.

Tổ chức kiểm tra học kỳ I, học kỳ II các môn, 4 môn ngữ văn, toán, tiếng anh địa lý (học kỳ I), các môn: toán, ngữ văn, tiếng anh, Sinh học (Kỳ II) theo đề thi chung của phòng. Các môn còn lại tổ chức kiểm tra theo đề thi học kỳ của trường.

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS: Thực hiện tuyên truyền phổ biến sâu rộng quy chế xét tốt nghiệp THCS đến toàn bộ HS và phụ huynh. Rà soát hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, chính xác. Hoàn thành xét tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2018

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 trước ngày 31/7/2018.

- Thực hiện quản lý cấp phát bằng chứng chỉ theo Thông tư 19/2005/TT- BGD&ĐT ngày 8/9/2005 về ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS.

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Chú trọng công tác tự đánh giá hàng năm. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác tự đánh giá, hoàn thiện kế hoạch đánh giá ngoài vào tháng 8/2018.

VI. GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
1.     Củng cố và xây dựng đội ngũ

- Đối với nhà trường:

+ Đ/c Dương Thị Phương Thảo – Hiệu Trưởng : Trực tiếpphụ trách  công tác TĐG và KĐCLGD;

+ Đ/c Trần Thanh Sơn – Phó HT:Phụ trách công tác Khảo thí, xây dựng ngân hàng đề, tổ chức đăng kí tham gia các kì thi do các cấp tổ chức, phân công coi chấm thi tại trường, tổ chức tập về đổi mới KTĐG cho giáo viên…

- Đối với các tổ bộ phận: Các tổ trưởng và tổ phó, cán bộ y tế, cán bộ TBTV, Kế toán, Bí thư đoàn, tổng phụ trách, chủ tịch công đoàn, đại diện chi bộ là thành viên của HĐ TĐG-KĐCLGD.

2. Công tác khảo thí và đánh giá chất lượng

2.1. Công tác đánh giá chất lượng

-  Giao cho bộ phận phụ trách chuyên môn chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Tổ chức cho học sinh tham khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 THCS (dự kiến 02 đợt) theo đề thi chung của trường vào tháng 12/2017 và 4/2018.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới kiểm tra, đánh giá. Khai thác có hiệu quả phần mềm Master Test Online xây dựng và quản lí ngân hàng, thư viện đề thi, đề kiểm tra.

- Tham gia các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế khi Bộ GD và Sở GD-ĐT tổ chức .

 2.2. Tổ chức tham gia các kỳ thi, khảo sát…

Giao bộ phận chuyên môn chỉ đạo và tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, công bằng theo định hướng đánh giá năng lực của học sinh.

 2.2.1. Tham gia thi Nghiên cứu KH-KT đối với học sinh THCS

- Thời gian thi cấp trường: Dự kiến từ 05/11/2017 đến 18/11/2017

- Tham gia thi cấp huyện: Dự kiến từ 05/12 đến 07/12/2017. Hồ sơ dự thi yêu cầu đồng chí Phó HT chỉ đạo thiết lập đảm bảo đúng quy định của phòng GD và điều lệ cuộc thi (có bản in và file mềm) gửi về Phòng GD-ĐT trước ngày 25/11/2016 và phải được đăng tải trên trang web của trường học kết nối: http://truonghocketnoi.edu.vn.

2.2.2. Tham gia thi giải Toán trên máy tính cầm tay đối với học sinh THCS

- Tham gia thi cấp huyện dự kiến vào các ngày 22/09/2017. Nhà trường đã trang bị máy tính cầm tay đạt yêu cầu của kì thi. Yêu cầu GV phụ trách hướng dẫn cho học sinh sử dụng thành thạo để tham gia thi đạt hiệu quả tốt nhất.

 2.2.3. Tham gia Thi Tin học

- Tổ chức bồi dưỡng: Giao cho đồng chí Phó HT phân công giáo viên có năng lực thực hiện bồi dưỡng cho học sinh. Tuyển chọn những học sinh có năng khiếu và khả năng tin học để thành lập đổi tuyển bồi dưỡng và tham gia thi.

- Nội dung: Thi thực hành.

Bậc THCS: Soạn thảo văn bản, bảng tính Excel, lập trình Pascal, kiến thức thường thức về Tin học; phần mềm sáng tạo.

- Thời gian thi cấp huyện: Dự kiến vào tháng 2/2018.

2.2.4. Tham gia thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9

- Đề thi có nội dung thực hành đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; triển khai thi 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) đối với môn tiếng Anh.

- Tiếp tục cải tiến việc thi chọn và bồi dưỡng đội tuyển, nhằm nâng cao chất lượng và số lượng học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

- Các đồng chí giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi phải soạn giáo án bồi dưỡng theo các chuyên đề (kể cả các môn Tin học, giải Toán bằng máy tính cầm tay). Sau khi kết thúc đợt bồi dưỡng nộp về đồng chí Phó HT tập hợp nộp về Phòng GD-ĐT để sử dụng như một kênh theo dõi, đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Thời gian thi cấp huyện dự kiến từ ngày 10 đến 15/02/2018;

2.2.5. Tham gia khảo sát học sinh giỏi lớp 8

- Tổ chức BD HSG khối 8 để tham gia thi KS học sinh giỏi khối 8.

- Mục đích làm nguồn xây dựng đội tuyển cấp huyện cho năm học sau.

- Thời gian thi: Dự kiến tháng 5/2018.

2.2.6. Phối hợp tham gia các kỳ thi TS vào THPT năm học 2017-2018

Thực hiện đổi mới trong công tác tổ chức thi theo hướng tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, tăng cường tính khách quan, chính xác, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

Thời gian thi (dự kiến): Tháng 6/2018.

2.3. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 6 THCS

- Nhà trường sẽ tổ chức, thực hiện xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 6 THCS đúng Quy chế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 6 THCS đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, chính xác và phản ánh đúng năng lực thực của học sinh.

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 05/6/2018.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BGH nhà trường căn cứ hướng dẫn của Phòng giáo dục xây dựng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiên một cách cụ thể để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2017-2018.

Các Hội đồng, tổ, bộ phận trong nhà trường thực hiện đánh giá sơ kết học kì, tổng kết năm học công tác khảo thí và kiểm định CLGD. Cuối năm học, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí và kiểm định CLGD và gửi về trường để BGH tập hợp báo cáo về phòng GD&ĐT theo qui định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục của Trường THCS Trần Phú năm học 2017- 2018. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo về BGH để được hướng dẫn và kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT

- Tổ CM thực hiện.

- Lưu: VT

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Sơn


Tác giả: Dương Thị Huệ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 01 : 351
Năm 2022 : 351