Monday, 24/01/2022 - 01:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Công văn số 888/PGDĐT-TTr ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường năm học 2017- 2018 như sau:
PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ


Số: /QĐ-THCSTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điềm Thụy, ngàytháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân công lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác Pháp chế

Năm học 2017 - 2018
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Căn cứ Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp;

Công văn số 888/PGDĐT-TTr ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;

           Xét năng lực cán bộ, giáo viên:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ thực hiện công tác pháp chế trường THCS Trần Phú năm học 2017 - 2018 (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các đồng chí cán bộ, giáo viên được phân công phụ trách có nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành các quy định, kế hoạch mà Ban pháp chế của trường đã xây dựng, đồng thời tự chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Điều 3: Các đồng chí có tên trong danh sách phân công thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- PGD&ĐT Thanh Oai; ( để b/c)

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thị Phương Thảo

 PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH VÀ CÁN BỘ THỰC HIỆN

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo QĐ số:   /QĐ-THCSTP  ngày    tháng 10 năm 2017

của Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú)

Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Bà: Dương Thị Phương Thảo

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Ông: Trần Thanh Sơn

Phó Hiệu Trưởng

Phó ban

3

Bà: Nguyễn Thị Hòa

CTCĐ

Ủy viên

4

Bà: Vũ Thị Toàn

Thư kí hội đồng

Ủy viên

5

Bà: Lý Kiều Vân

TBTTND

Ủy viên

6

Bà: Dương Thị Kim Oanh

Tổ trưởng tổ KHTN

Ủy viên

7

Bà: Vũ Thi Thu Hương

Tổ trưởng tổ KHXH

Ủy viên

8

Bà: Hoàng Thị Thơm

Tổng phụ trách Đội

Ủy viên

9

Ông: Đặng Tiến Toản

Bí thư chi đoàn

Ủy viên

10

Bà: Dương Thị Huệ

CB Thư viện

Ủy viên

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ


Số: /KH-THCSTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điềm Thụy, ngàytháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Công văn số 888/PGDĐT-TTr ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của trường năm học 2017- 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trường, nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường nắm được các nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường cần phải tổ chức thực hiện.

- Nhà trường thực hiện triển khai tới các đoàn thể, tổ chuyên môn nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác pháp chế hàng năm nhằm đưa công tác pháp chế hoạt động ổn định, đạt hiệu quả. Thúc đẩy hoạt động quản lý, giáo dục của nhà trường đi vào nề nếp.

- Tăng cường công tác pháp chế, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân thủ theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường.

- Lựa chọn nội dung giáo dục pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; Luật Giáo dục; Luật lao động; Điều lệ trường THCS; Thông tư, hướng dẫn quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản công, quản lý dạy thêm, học thêm; nội quy, quy chế trong  đơn vị, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí…

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ chung:

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành GD&ĐT Thái Nguyên năm 2017 - 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu và thực hiện luật và các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có liên quan đến lĩnh vực GD&ĐT, tuân thủ và thực hiện đúng những nguyên tắc, những quy định về pháp chế để thực hiện và xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Về tăng cường công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp tỉnh Thái Nguyên

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung uơng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Kiện toàn nhân lực công tác pháp chế:

- Thành lập Ban tuyên truyền PBGDPL của nhà trường, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018.

- Nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Sở GD&ĐT, Sở Tư pháp hoặc các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2.2. Hoạt động pháp chế:

2.2.1. Công tác xây dựng pháp luật:

- Nhà trường căn cứ các văn bản QPPL của tỉnh Thái Nguyên và của UBND Huyện đang thực hiện liên quan đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh. Xây dựng hướng dẫn cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đối với giáo viên và học sinh tại đơn vị.

2.2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PBGDPL năm học 2017-2018, trong đó lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên về Nghị quyết 29/NQ-TW Nghị quyết 44/NQ-CP và Quyết định số 2653/QĐ-BGD&ĐT và các văn bản QPPL về giáo dục mới được ban hành kèm theo Quyết định số 792/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về triển khai Đề án tiếp tục “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường” được ban hành kèm theo QĐ 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Trưởng ban điều hành đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật, các văn bản QPPL mới về giáo dục và đào tạo, các quy định pháp luật phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

-  Thực hiện đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày, tăng cường công tác bồi dưỡng theo các chuyên đề. Tham gia dự các môn thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi bộ môn giáo dục công dân, tham dự ngày pháp luật và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tham gia đầy đủ các cuộc thi do Sở GD&ĐT hoặc các Sở ngành của tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

- Bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động của tủ sách pháp luật tại trường. Xây dựng trang thông tin pháp luật trên trang website của đơn vị.

2.2.3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực giáo dục ở địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ sở giáo dục trên địa bàn và tại đơn vị mình.

- Cuối năm học, nhà trường  báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý việc chấp hành pháp luật của đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT.

2.2.4. Công tác bồi thường của Nhà nước:

- Nghiên cứu kỹ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính.

- Cán bộ, viên chức, nhân viên có trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp khi làm việc với nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hạn chế những phát sinh bồi thường của nhà nước, bồi thường dân sự.

2.2.5. Công tác cải cách thủ tục hành chính:

- Các thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai quy trình giải quyết tại trang Website của nhà truờng.

-  Xây dựng quy trình giải quyết từng thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Ưu tiên các thủ tục liên quan đến học sinh và cán bộ giáo viên như: Cấp lại bản sao văn bằng cho học sinh; Chỉnh sửa nội dung ghi trên các loại hồ sơ, bằng tốt nghiệp; Xác minh văn bằng chứng chỉ; Cấp lại các loại giấy chứng nhận cho học sinh; Tiếp nhận học sinh từ nơi khác về; Chuyển trường cho học sinh ra ngoài tỉnh; Chuyển trường cho học sinh trong tỉnh; Xác nhận thời gian công tác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường…

- Giải quyết đúng hạn 100% các hồ sơ hành chính đủ điều kiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Có đủ các loại hồ sơ sổ sách và trang thiết bị theo quy định.

- Thường xuyên rà soát các quy định từng thủ tục hành chính, bổ sung cơ sở pháp lý cho từng thủ tục trên cơ sở những nghị định, thông tư mới được ban hành.

2.2.6. Công tác thi đua - khen thưởng:

Hiệu trưởng quyết định khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị Sở GD&ĐT, UBND Huyện, PGD&ĐT huyện Phú Bình khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế theo năm học.

3. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị và triển khai thực hiện theo quy định.

- Thành lập Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại trường; Xây dựng Kế hoạch PBGDPL và triển khai thực hiện.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác pháp chế tại đơn vị theo định kỳ và khi cấp trên yêu cầu.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 của trường THCS Trần Phú. Nhà trường yêu cầu các thành viên trong Ban thực hiện công tác pháp chế nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phú Bình (để b/c);

- Trường THCS Trần Phú (để t/h);

- Lưu VT./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Sơn


Tác giả: Dương Thị Huệ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 01 : 351
Năm 2022 : 351