Wednesday, 03/06/2020 - 19:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

KẾ HOẠCH Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 4194/BGDĐT-PC ngày 11/9/2017 của Bộ GDĐT Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế; Công văn số 888/PGDĐT-TTr ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;
PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ


Số: /KH-THCSTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điềm Thụy, ngàytháng 10 năm 2017

                                               

KẾ HOẠCH

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP); Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 4194/BGDĐT-PC ngày 11/9/2017 của Bộ GDĐT Về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế; Công văn số 888/PGDĐT-TTr ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương, trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của trường năm học  2017 – 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, học sinh trong toàn trường;

- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật. Gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, gắn tuyên truyền PBGDPL với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp đối tượng; đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa các hoạt động nhằm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của ngành.

2. Yêu cầu:

a. Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện giai đoạn 2015 - 2020, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

b. Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường. Phối kết hợp giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục ngoại khóa;

c. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong và ngoài ngành giáo dục.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Nội dung:

  Năm học 2017 - 2018, Nhà trường tập trung tuyên truyền PBGDPL đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, lao động hợp đồng về Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật biển Việt Nam, Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật Hộ tịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật công đoàn (sửa đổi); Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ, đường thuỷ; Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12, Nghị định 36, QĐ 95, các văn bản pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và các văn bản liên quan của ngành.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương (khóa XI); Nghị quyết 44/NQ-CP và Quyết định số 792/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường…được ban hành kèm theo QĐ 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của trưởng ban điều hành đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

2. Nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Tiếp tục tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cung cấp những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường

2.2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động trong năm học 2017 – 2018 của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;

2.3. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như: Sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, nói chuyện chuyên đề, thi tuyên truyền viên giỏi về triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thông qua đó tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

2.4. Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; cập nhật thông tin đăng tải trên Website điện tử của trường; thiết kế tờ gấp, pano,áp phích, băng zôn, khẩu hiệu để phục vụ các biện pháp tuyên truyền PBGDPL; Xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên website của Nhà trường.

2.5. Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường.

- Tiếp tục phổ biến kịp thời, thường xuyên các luật mới liên quan đến giáo dục và đào tạo; các văn bản QPPL liên quan đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của nhà trường.

2.6. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục trẻ hàng ngày.

2.7. Tiếp tục khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy, báo cáo viên, cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà trường. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Cử cán bộ làm công tác PBGDPL, đội ngũ báo cáo viên, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật do Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Hiệu trưởng) và đ/c Lý Kiều Vân (GV chuyên môn).

2.8. Tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục và trang cấp một số bộ mẫu thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, GD pháp luật trong Nhà trường. Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy các kiến thức GD pháp luật trong chương trình GD trẻ hàng ngày.

2.9. Trang bị, bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức giáo dục pháp luật; tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật,... Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật của Nhà trường.

3. Biện pháp thực hiện:

3.1. Kiện toàn ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường. Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong ban chỉ đạo gồm cấp Ủy đảng, chính quyền các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, giáo viên chủ nhiệm lớp và đại diện cha mẹ học sinh. Ban chỉ đạo sinh hoạt thường kỳ vào cuối học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, quán triệt văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Tập huấn cho CBQL,GV,NV về phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật. Tăng cường chất lượng và số lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học, nhằm phát huy vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

3.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khóa.

Trong giáo dục nội khóa: Chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp cấp học theo quy trình của Bộ GD&ĐT; triển khai nghiêm túc tuần sinh hoạt công dân với nội dung phù hợp thực tiễn trong năm học và tình hình thực tế của địa phương;

Trong giáo dục ngoại khóa: tăng cường các hình thức PBGDPL hiệu quả như: tọa đàm theo chuyên đề, thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thư viện…

3.4. Rà soát bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,GV,NV làm công tác PBGDPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình GD. Khuyến khích cán bộ, giáo viên nghiên cứu khoa học, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;

3.5. Thực hiện tốt công tác kiểm tra đánh giá; tiến hành sơ kết, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL vào cuối năm học. Từ đó đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018 tới toàn thể CB,GV,NV. Gắn việc phổ biến, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên...; Cử CBGV đi bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật khi có yêu cầu.

- Khuyến khích CB,GV,NV đi sâu nghiên cứu khoa học viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Tiếp tục chỉ đạo dạy học lồng ghép giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật vào các hoạt động dạy học và các hoạt động ngoại khóa.            

- Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (theo nội dung quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ). Tăng cường xây dựng và hoàn thiện mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Trường.

- Phát động phong trào sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình giảng dạy của giáo viên. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho việc giáo dục pháp luật trong các hoạt đông giảng dạy của giáo viên.

- Tổ chức các chuyên đề về nội dung GDPL cho giáo viên toàn trường về dự và học tập (có kế hoạch cụ thể kèm theo).

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá xét thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị mình lồng ghép định kỳ theo học kỳ và theo năm học.

- Xây dựng kế hoạch của đơn vị và báo cáo về phòng GD&ĐT; Tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết theo quy định và báo cáo về Phòng GD&ĐT qua Văn phòng tổng hợp.

Trên đây là kế hoạch công tác phổ biến GD pháp luật năm học 2017- 2018, Nhà trường yêu cầu các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cần bám sát kế hoạch này để tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phú Bình (để b/c);

- Trường THCS Trần Phú (để t/h);

- Lưu VT./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Sơn

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

THỰC HIỆN THEO THÁNG TRONG NĂM HỌC 2017 - 2018

( Kèm theo Kế hoạch số    /KH-THCSTP của Trường THCS Trần Phú )

Tháng

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Hình thức

9

+

10

- Kiện toàn Ban PBGDPL.

- Xây dựng Kế hoạch PBGDPL

- Bộ Luật hình sự.

Luật phòng, chống mua bán người

- Các văn bản của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2017-2018

- Ban chỉ đạo

- Trưởng ban

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL tuyên truyền những điểm mới của các Luật

11

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật 9/11” theo quy định.

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

- Luật phí và lệ phí.

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường triển khai

12

- Nghị quyết 93/2015/QH13 về thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động;

- Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

- Sơ kết công tác PBGDPL năm học 2017-2018.

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường triển khai

01

- Luật phòng cháy và chữa cháy

- Đề cương giới thiệu bộ Luật dân sự

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Niêm yết

- Tuyên truyền

02

- Đề cương giới thiệu bộ Luật tố tụng dân sự

- Ban GDPL trường

- Tuyên truyền

03

- Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013

- Nghiệp vụ phòng cháy

- Đề cương giới thiệu bộ Luật tố tụng hành chính

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Niêm yết

- Tuyên truyền

- Tuyên truyền

04

- Luật hôn nhân và gia đình

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng

- Luật kế toán.

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Niêm yết

- Tuyên truyền

- Tuyên truyền

05

- Luật tuyên truyền về biển, đảo nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông

- Luật thống kê.

- Tổng kết công tác PBGDPL năm học 2017-2018.

- Ban GDPL trường

- Ban GDPL trường

- Tuyên truyền

  • Báo cáo bằng văn bản và mail

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ


Số: /QĐ-THCSTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điềm Thụy, ngày tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v  kiện toàn ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

-----------------------------------------

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Công văn số 888/PGDĐT-TTr ngày 03/10/2017 của Phòng GD&ĐT Phú Bình về việc hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng được qui định ở Điều lệ Trường THCS đã ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo;

Xét năng lực cán bộ, giáo viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017-2018 của Trường THCS Trần Phú gồm các ông (bà) có tên sau:
                                               (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Ban chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017-2018 có nhiệm vụ lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch, kiểm tra việc  tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017-2018 trong nhà trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ. Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn và điều hành hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017-2018 trong nhà trường.
Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.
                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT;
- Như điều 3 ;

- Lưu VP.                                                                                                                                                                                                      

Dương Thị Phương Thảo

   UBND HUYỆN PHÚ BÌNH
TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
                                            DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2017 - 2018

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: …/QĐ-THCSTP 
của Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú)

Stt

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Bà: Dương Thị Phương Thảo

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Ông: Trần Thanh Sơn

Phó Hiệu Trưởng

Phó ban

3

Bà: Nguyễn Thị Hòa

CTCĐ

Ủy viên

4

Bà: Vũ Thị Toàn

Thư kí hội đồng

Ủy viên

5

Bà: Lý Kiều Vân

TBTTND

Ủy viên

6

Bà: Hoàng Thị Thơm

Tổng phụ trách Đội

Ủy viên

7

Ông: Đặng Tiến Toản

Bí thư chi đoàn

Ủy viên

8

Bà: Dương Thị Huệ

CB Thư viện

Ủy viên

V. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

Đối tượng

Hình thức

Tháng 8,9/2017

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 & các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ nhà trường.
- Quy định về đạo đức nhà giáo,
- Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành
- Quy định về BĐD CMHS
- Chỉ thịvề dạy thêm học thêm.
- Các văn bản về nhiệm vụ năm học 2015 -2016.

Kết hợp với các bộ phận chuyên môn và đoàn thể thực hiện.

CBGV,NV

- HT, CTCĐ, Trưởng ban Đại diện hội CMHS
- Trên trang Web trường và dán thông tin.

Tháng 10/2017

- Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Tố tụng hành chính năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phối hợp Thanh trathực hiện.

CBGV,NV

- Trên trang Web trường và cung cấp tài liệu cho TTCM sinh hoạt trong tổ.

Tháng 11/2017

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Phổ biến các văn bản QPPL về ATGT:
+ Luật giao thông đường bộ năm 2008
+Nghị định 42/2010/NĐ-CP vềLuật thi đua,khen thưởngvàLuật thi đua,khen thưởngvà các văn bản khác có liên quan

Phối hợp bộ phận y tế trường thực hiện.

CBGV,NV
và HS.

- Hiệu trưởng, CT công đoàn
- Trên trang Web trường và cung cấp tài liệu cho TTCM sinh hoạt trong tổ.

Tháng
12/2017

Văn bản QPPL trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo về công tác thi, tuyển sinh năm 2016.

Phối hợp với các GVCN và tổ c. môn thực hiện.

CBGV,NV
và HS.

- Trên trang Web trường và dán thông tin.

Tháng 1,2/2018

- Bộ luật Hình sự năm 1999, 2009 về các tội xâm phạm an ninh, trật tự;
- Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống ma túy năm 2000, 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

BGH
Phối hợp
tổ C.Môn, GVCNthực hiện.

CBGV,NV
và HS.


- Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởngtriển khai trong HĐSP.
- Tổ trưởng, GVCN triển khai trong sinh hoạt tổ, lớp

Tháng 3/2018

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ nhà trường;
- Quy định về Đạo đức nhà giáo;
- Quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

BGH
Phối hợp
tổ C.Môn, GVCN thực hiện.

CBGV,NV
và HS.


- Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởngtriển khai trong HĐSP.
- Tổ trưởng, GVCN triển khai trong sinh hoạt tổ, lớp

Tháng
4/2018

Phổ biến các văn bản QPPL về ATGT:
- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Nghị định 34/2010/NĐ-CP, các Nghị định sửa đổi, bổ sung và các văn bản khác có liên quan;
- Luật Đường sắt năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phối hợp Ban an toàn giao thông của phường, quận thực hiện.

CBGV,NV
và HS.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT trong trường;
- Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP, .

Tháng 5/2018

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Kết hợp trạm Y tế , chi hội Chữ thập đỏ thực hiện,

CBGV,NV
và HS.

- Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

Tháng 06/2018

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, 2007 và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản).

BGH phối hợp với bộ phận chuyên môn thực hiện

CBGV,NV
và HS.

- Trên trang Web trường .
- Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

Tháng 07/2018

- Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Bộ luật Lao động(sửa đổi);
- Luật Công đoàn (sửa đổi);
- Các văn bản QPPL mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

BGH Phối hợp Công đoàn và CTV Thanh tra thực hiện.

CBGV,NV
và HS.

- Tổ chức Hội nghị chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT trong trường;
- Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP, .


  

.

 
         
         
         
         
         
   
     
 
   
         
         
         Tác giả: Dương Thị Huệ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 107
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 112
Năm 2020 : 2.317