Monday, 24/01/2022 - 02:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC2017 – 2018

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013-2018;
PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

Số: /KH-THCSTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điềm Thụy, ngàytháng 8 năm 2017

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

NĂM HỌC2017 – 2018

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; Chương trình phối hợp số 235/CTPH/UBATGTQG-BGDĐT ngày 05/8/2013 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013-2018;

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD-ĐT Phú Bình về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong năm học 2017-2018;

Căn cứ nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế;

Trường THCS Trần Phú xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông năm 2017-2018 như sau:

I.MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường. Đảm bảo tuyệt đối ATGT cho tất cả CBGV, HS trong suốt năm học. Không có CBGV, HS vi phạm về luật GT bị xử lý.

- Nâng cao nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông trong CBGV và HS. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong phạm vi cả nước.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật về trật tự ATGT trong nhà trường với nhiều hình thức. Xây dựng được thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên; tạo môi trường giao thông trật tự an toàn, văn minh, thân thiện.

            - Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện tốt trật tự ATGT khi tham gia giao thông của cán bộ, giáo viên và học sinh. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể trong công tác an toàn giao thông.

  - Kiên quyết và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp đối với giáo viên và học sinh có các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Thành lập Ban chỉ đạo:

  1.1. Kiện toàn Ban ATGT

  - Trưởng ban ATGT: Cô giáo Dương Thị Phương Thảo – BT chi bộ,Hiệu trưởng – Lập kế hoạch, tổ chức, phân công nhiệm vụ cho thành viên trong Ban. Chịu trách nhiệm, theo dõi thực hiện ATGT của CBGV, HS. Báo cáo thực hiện với cấp trên.

  - Phó ban ATGT:Thầy giáo Trần Thanh Sơn – PHT – Thực hiện kế hoạch, tổ chức, đánh giá CBGV, HS của nhà trường thực hiện đảm bảo tuyệt đối ATGT.

  - Cô giáo Nguyễn Thị Hòa – CTCĐ - Thực hiện kế hoạch, tổ chức, đánh giá công đoàn viên thực hiện đảm bảo tuyệt đối ATGT.

  - Cô giáo Hoàng Thị Thơm– TPT Đội - Lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá HS của trường THCS Trần Phú thực hiện đảm bảo tuyệt đối ATGT.

  - Thầy giáo Đặng Tiến Toản – BT chi đoàn - Lập kế hoạch, tổ chức, đánh giá đoàn viên chi đoàn  thực hiện đảm bảo tuyệt đối ATGT.

  - Ủy viên: Giáo viên chủ nhiệm các lớp – Thực hiện kế hoạch, tổ chức HS lớp thực hiện đảm bảo tuyệt đối ATGT.

  1.2. Nhiệm vụ của Ban ATGT.

  - Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác giáo dục ATGT  tới cán bộ, GV và học sinh;

  - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường ký cam kết thực hiện và chấp hành Luật giao thông đường bộ ngay từ tuần sinh hoạt tập thể đầu năm. Phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm luật lệ giao thông. Khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền: An toàn giao thông - Trách nhiệm của mỗi người; Tập thể cán bộ, GV và hs Trường tự giác thực hiện tốt ATGT.

  - Tổ chức tuyên truyền về ATGT theo chủ đề “Quy tắc giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”, “Rượu bia với an toàn giao thông”,“Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu niên và cộng đồng”.

  - Cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông trong và ngoài địa phương nhằm phòng ngừa và ngăn chặn mọi biểu hiện, hành vi vi phạm ATGT trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường. Vào tiết sinh hoạt dưới cờ - thứ 2 hằng tuần- tổng kết, nhắc nhở CBGV, HS.

             - Thường xuyên nhắc nhở việc thực hiện tốt các yêu cầu về đảm bảo TTATGT trong các cuộc hội họp của Đảng, chính quyền, đoàn thể để đảm bảo ATGT.

            - Khi tham gia giao thông phải có đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết và không chạy quá tốc độ cho phép. Tuyệt đối không vi phạm các lỗi  như: đi xe trái chiều qui định, tạt qua đầu xe, đi xe hàng hai, hàng ba...khi tham gia giao thông.

            - Nghiêm cấm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển mô tô, xe máy đến trường.

             - Sơ kết, đánh giá thực hiện tháng ATGT, năm ATGT. Đưa ATGT là một tiêu chí thi đua trong đánh giá xếp loại tâp thể, cá nhân trong năm học.

            - Tổ chức công đoàn viên thực hiện quy định về ATGT khi tham gia giao thông.Tổ chức kí cam kết trong công đoàn nhà trường về việc thực hiện tốt các quy định về an toàn khi tham gia giao thông. Cán bộ - GV - NV  nói " Không" với rượu khi tham gia giao thông.

  Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội

  Tổ chức quán triệt HS thực hiện nghiêm túc luật GT vào các tiết sinh hoạt cuối tuần, giờ chào cờ hàng tuần.

  - Quán triệt học sinh lớp của mình tự giác thực hiện những yêu cầu về ATGT do nhà trường và các cấp triển khai và quy định thường xuyên, định kì.

           - Tố chức cho học sinh kí cam kết về việc không vi phạm an toàn khi tham gia giao thông. Tổ chức kiểm điểm, giáo dục những học sinh vi phạm khi CSGT, Ban ATGT trường thông báo tên.

  - Phối hợp với PHHS trong công tác giáo dục học sinh ý thức khi tham gia giao thông; Yêu cầu  phụ huynh không giao xe máy cho học sinh  khi chưa có giấy phép lái xe trong cuộc họp đầu tiên với PHHS.Trường hợp vi phạm gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm, học sinh bị xử lý theo quy định. Cam kết với GVCN việc đội mũ bảo hiểm cho hs khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

  III.  NỘI DUNG GIÁO DỤC ATGT CHO HỌC SINH

 1. Ban An toàn giao thông

  - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về ATGT theo chủ đề “Quy tắc giao thông”, “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”, “Rượu bia với an toàn giao thông”,“Văn hóa giao thông vì sự an toàn của thanh thiếu niên và cộng đồng”. Cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông trong và ngoài địa phương nhằm phòng ngừa và ngăn chặn mọi biểu hiện, hành vi vi phạm ATGT trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các nhà trường.

  - Tiếp tục phối hợp với PHHS trong công tác giáo dục học sinh ý thức khi tham gia giao thông; Nghiêm cấm phụ huynh giao xe máy cho học sinh chưa có giấy phép lái xe.Cam kết với GVCN việc đội mũ bảo hiểm cho hs khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

  - phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm luật lệ giao thông.

  - Lập, duyệt, tổ chức thức hiện kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật về ATGT trong tháng 9 năm 2017 đảm bảo thiết thực hiệu quả giáo dục theo đúng lịch của cấp trên.

 2.  Đối với bộ phận chuyên môn

Giáo dục trật tự ATGT trong giờ học chính khóa của bộ môn GDCD

- Quy định trong chương trình  giảng dạy của các khối THCS:

-         Lớp 6 - tiết 23, 24 - Bài 14 : “Thực hiện trật tự an toàn giao thông”.

-         Lớp 7 - tiết 33 : Các vấn đề địa phương.

-         Lớp 8 - tiết 32 : Các vấn đề địa phương.

-         Khối lớp 9: lồng ghép nội dung giảng dạy gồm :

* 03 loại biển báo hiệu đường bộ : biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển hiệu lệnh.

* Một số qui định đối với người tham gia giao thông (LGT đường bộ - 2008, Nghị quyết 32/CP và Nghị định 34/CP, NĐ71/2012).

- Hình thức giáo dục tuyên truyền:

Giáo viên GDCD giảng dạy theo Tài liệu Giáo dục trật tự an toàn giao thông (tài liệu dùng trong các trường THCS và THPT) của Ban ATGT quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hoạt động ngoại khóa bộ môn GDCD

 Giáo viên GDCD tham mưu với BGH tổ chức báo cáo ngoại khóa cho toàn thể CB-GV-NV và học sinh. Thời gian thực hiện : Trong học kỳ I

3. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội

            - Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ huyện cung cấp, cụ thể như: 

- Yêu cầu học sinh vi phạm làm bản kiểm điểm và lưu hồ sơ;

- Mời CMHS tới thông báo, nhắc nhở và cam kết với nhà trường không để con em tiếp tục vi phạm; cảnh cáo trước lớp; cảnh cáo dưới cờ; hạ bậc hạnh kiểm trong đánh giá xếp loại của học kỳ,…

- Kiên quyết ngăn ngừa, xử lý nghiêm đối với những học sinh đi xe máy đến trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban lãnh đạo nhà trường

- Củng cố Ban ATGT, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, có kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý, năm; Tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT,Phòng giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT huyện.

- Quản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông; thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin trật tự an toàn giao thông vào nội dung sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, đội.

-  Hiệu trưởng chủ động tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi trường hợp học sinh khi chưa đến tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đi học.

- Nghiêm cấm học sinh tham gia đua xe trái phép; kiểm điểm, hạ bậc hạnh kiểm những trường hợp học sinh vi phạm quy định. Phải có biện pháp xử lý kỷ luật triệt để học sinh vi phạm LGT khi có danh sách do Công an Giao thông huyện, Phòng GD-ĐT chuyển đến.

2. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Tổng phụ trách Đội

 - TPT Đội - GVCN nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

GVCN phổ biến đến PHHS các quy định về trật tự an toàn giao thông của nhà trường trong cuộc họp với PHHS đầu năm học; yêu cầu CMHS các lớp cam kết với nhà trường không để cho con em vi phạm luật giao thông và nêu biện pháp xử lý nếu học sinh vi phạm.

Đưa hành vi vi phạm Luật giao thông trong học sinh là một trong những nội quy bắt buộc của nhà trường.

Hiệu trưởng - GVCN đưa nội dung nhắc nhở, giáo dục Luật giao thông cho học sinh là điều kiện bắt buộc trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần của năm học .

- Tình huống giao thông nguy hiểm, học sinh làm gì để phòng tránh tai nạn giao thông.

- Văn hóa giao thông.

- Hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của CSGT.

Đặc biệt, cần giải quyết tốt việc ùn tắc giao thông trước cổng trường, xử lý học sinh đi xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định .

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 05/9: trong ngày khai giảng năm học thực hiện lễ phát động “An toàn giao thông

-Tổ chức họp PHHS tổ chức cho PHHS ký cam kết nhắc nhở hs thực hiện ATGT, phòng chống ma túy; …;

  Trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tổ chức cho từng lớp đăng ký thực hiện an toàn giao thông.

           - Báo cáo về việc thực hiện tháng ATGT về Phòng GD&ĐT.

Cuối kì gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện Giáo dục trật tự ATGT của đơn vị về Phòng GD – ĐT.

            Cuối năm gửi báo cáo tổng kết việc thực hiện Giáo dục trật tự ATGT.

VI. KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT.

           Kết quả thực hiện ATGT là tiêu chí quan trọng khi xem xét, đề nghị danh hiệu thi đua với tập thể và cá nhân. Không đề nghị xét các danh hiệu từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên với các trường hợp vi phạm luật GT bị xử lý hoặc gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, kết quả thực hiện của nhà trường. Người đứng đầu các tổ chức chịu trách nhiệm đôn đốc người tổ chức mình phụ trách thực hiện và chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra vi phạm.

Trên đây là kế hoạch đảm bảoan toàn giao thông của Trường THCS Trần Phú. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đồng chí CB,GV, CNV cho ý kiến để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phú Bình (để b/c);

- Trường THCS Trần Phú (để t/h);

- Lưu VT./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thanh Sơn

          

      

         

         

         

       


     
   


     
       
     

     
     

     
       
       
       


Tác giả: Dương Thị Huệ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 9
Tháng 01 : 351
Năm 2022 : 351